Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Giới thiệu nhân sự có trình độ cao tham gia giảng dạy trình độ Đại học tại Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận 
18/06/2020 
 
Nội dung: CV 1699 SNV-QLNS.pdf
 
Liên kết website