Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non giai đoạn 2015-2020 
10/08/2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 17/01/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020; ngày 07/8/2020, Ban Văn hóa-Xã hội thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 39/KH-HĐND về triển khai giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 (Kế hoạch).Theo đó, mục đích và yêu cầu của Kế hoạch:

- Mục đích:

Đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2020; xác định kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non; từ đó có kiến nghị, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

- Yêu cầu:

+ Thực hiện giám sát đảm bảo theo nội dung, kế hoạch giám sát đã đề ra; giám sát đảm bảo tính khách quan, trung thực, theo quy định của pháp luật.

+ Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát thực hiện báo cáo đảm bảo nội dung theo Đề cương hướng dẫn và chuẩn bị làm việc theo kế hoạch, thời gian giám sát.

        + Các đại biểu tham gia Đoàn giám sát có trách nhiệm nghiên cứu chính sách, pháp luật tham gia ý kiến./.
Đính kèm: 39.pdf
Hồng Nhung, Phòng TCBM 
Tin đã đưa
(23/10)
(18/09)
(07/08)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(23/06)
(08/06)

Liên kết website