Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Điều chỉnh chức danh đối với công chức, viên chức nguyên là lãnh đạo Vườn Quốc gia Núi Chúa 
06/12/2018 
 

Ngày 26/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh chức danh đối với 02 công chức, viên chức nguyên là lãnh đạo Vườn Quốc gia Núi Chúa, cụ thể như sau:

- Quyết định số 2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chức danh và phân công nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Tường Giao, nguyên Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Núi Chúa; theo đó, điều chỉnh chức danh Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Núi Chúa thành Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa đối với ông Nguyễn Tường Giao. Đồng thời, phân công ông Nguyễn Tường Giao đảm nhiệm phụ trách Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa, Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng Vườn Quốc gia Núi Chúa và Hạt Kiểm lâm Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa kể từ ngày 10/9/2018 cho đến khi kiện toàn nhân sự chức danh Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa theo quy định.

       - Quyết định số 2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chức danh đối với ông Trần Văn Tiếp, nguyên Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Núi Chúa; theo đó điều chỉnh chức danh Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Núi Chúa thành Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa đối với ông Trần Văn Tiếp kể từ ngày 10/9/2018 - thời gian giữ chức vụ: đến hết ngày 31/10/2021.
Đính kèm: Quyet dinh 2011 cua CT UBND tinh.pdfQuyet dinh 2010 cua CT UBND tinh.pdf
Văn Hòa, Phòng QLNS 
Liên kết website