Category Title
Cử cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN về công tác thanh niên năm 2014.  (10/07/2014)

Căn cứ Thông báo số 395-TB/TU ngày 10/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2014; Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2012 – 2015;

Thực hiện Kế hoạch số 1420/KH-SNV-TCT ngày 07/7/2014 của Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2014;

Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2014; cụ thể như sau:

File đính kèm: 1439 CTTN.pdfCV chieu sinh lop BDNV QLNN ve CTTN.docMAU DANH SACH DANG KY.xls


Liên kết website
Số lượt truy cập
00015791