Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021" 
09/05/2019 
 

Ngày 26/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 417/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” (Đề án).

Đề án xác định mục tiêu cụ thể là:

- Năm 2019, xây dựng Cổng thông tin điện tử  phổ biến, giáo dục pháp luật dùng chung cho toàn quốc trên cơ sở nâng cấp trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp; liên kết, chia sẻ, cập nhật đầy đủ thông tin về pháp luật đồng bộ, thống nhất trong cả nước.

- Năm 2020, phấn đấu 100% bộ ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng, hoàn thiện Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật hiện có để cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; liên kết, chia sẻ với Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.

- Năm 2021, phấn đấu xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, các sản phẩm có nội dung số hóa, các phần mềm phổ biến, giáo dục pháp luật; gia tăng sự tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp qua hình thức đối thoại trực tuyến, các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp khác.

         Đề án đã đề ra 06 nhóm nhiệm vụ và 05 nhóm giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu đã đề ra./.
Đính kèm: QD 471-TTg.pdf
Ngọc Tiến, Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website