Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025 
14/01/2021 
 

Ngày 06/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 21/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” (Đề án);

Đề án đề ra mục tiêu tổng quát:

- Đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin (ATTT) cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức Nhà nước; hỗ trợ các cơ quan, tổ chức của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội đào tạo, tập huấn về ATTT khi có đề nghị từ các cơ quan, tổ chức này.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia ATTT để bảo vệ cho các hệ thống thông tin của Đảng và Nhà nước.

 - Đào tạo đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên về ATTT ở nước ngoài cho các cơ sở giáo dục đại học; đào tạo thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân ATTT trong nước.

- Đào tạo kiến thức, kỹ năng ATTT cho các tổ chức, cá nhân và đào tạo ATTT theo cơ chế xã hội hóa.

Thủ tướng Chính phủ đề ra 09 nhiệm vụ, giải pháp và yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện./.
Đính kèm: 21 QDTTg.pdf

Chí Huyên, Phòng QLNS 
Tin đã đưa
(25/02)
(23/02)
(22/02)
(22/02)
(19/02)
(19/02)
(08/02)
(08/02)
(05/02)
(05/02)

Liên kết website