Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Đăng ký nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương; lớp bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2021 
20/10/2021 
 
 
Liên kết website