Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Cụm thi đua số 3 - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2019 
11/12/2019 
 

Ngày 29/11/2019, Cụm Thi đua số 3 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gọi tắt là Cụm) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2020;

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của 05 đơn vị trong Cụm.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tổng kết của Cụm nhận định- qua một năm thực hiện phong trào thi đua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị trong Cụm cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, viên chức, người lao động, các đơn vị trong Cụm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình và hoàn thành tốt các nội dung giao ước thi đua. Cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác khen thưởng cũng được chú trọng. Đặc biệt, các đơn vị thuộc Cụm đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan, đơn vị có liên quan, từ đó giúp các đơn vị trong Cụm thực hiện công tác chuyên môn có hiệu quả, đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

Hội nghị cũng đã đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, cụ thể như: nội dung, biện pháp tổ chức phong trào thi đua chưa linh hoạt; tỷ lệ khen thưởng cho lãnh đạo đơn vị vẫn còn cao, công tác phát hiện, nhân rộng, biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đơn vị, Cụm còn hạn chế.

         Hội nghị đã bình xét, suy tôn Trung tâm Giống hải sản cấp 1 để đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2019; bầu đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua số 3 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 (Trung tâm Giống hải sản cấp 1), đơn vị Cụm phó (Trung tâm Khuyến nông)./.
Trần Đức Luận (Phòng QLNS) 
Liên kết website