Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Cụm thi đua số 1 ngành Giáo dục và Đào tạo ký kết giao ước thi đua năm học 2020-2021 
29/10/2020 
 

Ngày 24/10/2020, tại Trường phổ thông dân tộc nội trú Pi Năng Tắc, Cụm thi đua số 1 ngành Giáo dục và Đào tạo (Cụm thi đua) tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm học 2020-2021 (Hội nghị).

Với chủ đề thi đua năm học 2020-2021 “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các trường trong Cụm thi đua đã xây dựng kế hoạch triển khai 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 giải pháp cơ bản với phương hướng chung là “Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên”, tạo bước đột phá trong công tác thi đua, khen thưởng để tổ chức phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt” đạt hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 02/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về một số nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021.

Cụm thi đua ký kết giao ước thi đua năm học 2020-2021

Hội nghị thông qua Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021, Quy chế hoạt động của Cụm thi đua, Kế hoạch tổ chức Hội thao văn thể mỹ giữa các đơn vị trong Cụm thi đua. Điểm nổi bật của năm học 2020-2021 là mỗi trường của Cụm thi đua đều lập báo cáo Chương trình hành động đột phá của đơn vị, chủ yếu tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các trường của Cụm thi đua ký kết giao ước thi đua năm học 2020-2021./.

Trương Văn Phong, Ban Thi đua - Khen thưởng  
Liên kết website