Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Công văn của Sở Nội vụ về việc đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014. 
12/07/2013 
 
Căn cứ Quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 30/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
Nhằm đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2014;
Sở Nội vụ đề nghị các Sở, Ban – ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành rà soát, xác lập đăng ký nhu cầu-kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan và đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc trong năm 2014 để Sở Nội vụ có cơ sở thống nhất với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt dự toán, kế hoạch chỉ tiêu thực hiện theo quy định hiện hành;
Riêng đối với tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể, đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp và đăng ký chung.
File đính kèm: CV de nghi DK Kh DT, BD nam 2014.doc
Bm DK ke hoach DT, BD 2014.xls
 
Liên kết website