Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
20/01/2021 
 

Ngày 20/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 300/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 (Kế hoạch)theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định: 

- Mục đích:

+ Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước và triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

+ Tăng cường thực hiện đạt hiệu quả công tác PBGDPL; hoạt động hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

- Yêu cầu:

+ Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PBGDPL; phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, cơ quan thường trực Hội đồng, tổ chức pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ PBGDPL; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự phối hợp, kết nối, lồng ghép các hoạt động.

+ Kịp thời triển khai, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh; phát huy tinh thần tự giác tìm hiểu, nghiên cứu, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới có hiệu quả, thiết thực. Bảo đảm nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực quản lý và nhu cầu quan tâm, định hướng dư luận xã hội; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; huy động hiệu quả các nguồn lực trong triển khai, thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

   Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, theo dõi kết quả, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch và tổng hợp báo cáo theo quy định./.
Đính kèm: 300 KHUB.pdf
Ánh Sương, Thanh tra Sở 
Liên kết website