Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Công bố tài liệu tham khảo phục vụ kiểm tra, sát hạch xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện 
09/01/2020 
 
Nội dung: 68 TB SNV.pdf
 
Liên kết website