Thanh tra
Thanh tra
Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc 
28/05/2018 
 

Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-SNV, ngày 04/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức lãnh đạo, quản lý cấp phó; đào tạo, bồi dưỡng và quản lý hồ sơ công chức, viên chức tại Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc (Quyết định thanh tra);

Ngày 22/5/2018, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc.

Dự công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Ông Trương Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Ông Trịnh Xuân Chương, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; Ông Lê Văn Nghiêm Thiện, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và các thành viên của Đoàn thanh tra Sở Nội vụ.

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh khiết, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra thông qua Quyết định thanh tra; trong đó:

     - Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/3/2018;

         - Thời hạn thanh tra: 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra./.

Nguyễn Kiều Vinh, Thanh tra Sở. 
Liên kết website