Thanh tra
Thanh tra
Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường 
09/11/2018 
 

Thực hiện Quyết định số 211/QĐ-SNV ngày 23/10/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về Thanh tra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức lãnh đạo, quản lý cấp phó; đào tạo, bồi dưỡng và quản lý hồ sơ công chức, viên chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc.

Ngày 01/11/2018, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Dự công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Ông Lê Khắc Huy Anh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Bùi Thanh Đức, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; ông Lê Thanh Tuấn, Chi cục phó Chi cục Bảo vệ môi trường, các công chức có liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và thành viên của Đoàn thanh tra Sở Nội vụ.

Description: C:\Users\Tanloc\Desktop\TN.jpg

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh thanh tra Sở Nội vụ thông qua Quyết định thanh tra

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra thông qua Quyết định thanh tra việc thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức lãnh đạo, quản lý cấp phó; đào tạo, bồi dưỡng và quản lý hồ sơ công chức, viên chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc.

- Thời kỳ thanh tra: Từ 01/01/2016 đến 30/9/2018.

       - Thời hạn thanh tra: 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra./.
Hồng Phượng, Phòng Thanh tra 
Liên kết website