Thanh tra
Thanh tra
Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 
03/06/2020 
 

         Thực hiện Quyết định số 95/QĐ-SNV ngày 18/5/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ Ninh Thuận về thanh tra công tác quản lý biên chế công chức; số lượng cấp phó; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; thực hiện chính sách tinh giản biên chế; ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị trực thuộc (Quyết định thanh tra).

Ngày 03/6/2020, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Dự công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Ông Trương Xuân Vỹ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; bà Lê Thị Thanh Thủy, Giám đốc Văn phòng Phát triển kinh tế; các công chức có liên quan thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và thành viên Đoàn thanh tra Sở Nội vụ.

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh thanh tra Sở Nội vụ thông qua Quyết định thanh tra

          Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra thông qua Quyết định thanh tra.

- Thời kỳ thanh tra: Từ 01/01/2017 đến 31/3/2020.

       - Thời hạn thanh tra: 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra./.
Thanh Khiết, Phòng Thanh tra  
Liên kết website