Thanh tra
Thanh tra
Công bố Quyết định thanh tra tại Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ 
27/09/2018 
 

Thực hiện Quyết định số 175/QĐ-SNV ngày 06/9/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.

Ngày 20/9/2018, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.

Dự công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Ông Nguyễn Tấn Thuyên, Phó trưởng Ban Tôn giáo; các công chức có liên quan thuộc Ban Tôn giáo và thành viên của Đoàn thanh tra Sở Nội vụ.

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh thanh tra Sở Nội vụ thông qua Quyết định thanh tra

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra thông qua Quyết định thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.

- Thời kỳ thanh tra:  Từ 01/01/2016 đến 30/6/2018.

       - Thời hạn thanh tra: 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra./.
Nguyễn Kiều Vinh, Phòng Thanh tra 
Liên kết website