Thanh tra
Thanh tra
Công bố Quyết định thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn 
07/08/2020 
 

Thực hiện Quyết định số 155/QĐ-SNV ngày 07/7/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác tuyển dụng công chức cấp xã; công tác quản lý biên chế; đánh giá, phân loại; thực hiện chính sách tinh giản biên chế; văn thư, lưu trữ; thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn (Quyết định thanh tra).

Ngày 28/7/2020, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn.

Dự công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Ông Võ Đình Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; ông Phan Kế Vũ, Chánh Văn Phòng Ủy ban nhân dân huyện; bà Nguyễn Thị Đông, Phó Trưởng Phòng Nội vụ, các công chức có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn và thành viên Đoàn thanh tra Sở Nội vụ.

Quan cảnh buổi làm việc thông qua Quyết định thanh tra

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra thông qua Quyết định thanh tra.

- Thời kỳ thanh tra: Từ 01/01/2017 đến 31/6/2020.

       - Thời hạn thanh tra: 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra./.
Dâng Tuyên - Phòng Thanh tra 
Liên kết website