Thanh tra
Thanh tra
Công bố văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 
29/01/2021 
 

Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 56/QĐ-BNV về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020 (Quyết định);

Theo đó, Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, gồm:

- Văn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong thời kỳ hệ thống hóa: Văn thư và Lưu trữ (02 Văn bản), Tổ chức-Biên chế (05 Văn bản), Công chức-Viên chức (12 Văn bản), Phi Chính phủ (01 Văn bản).

- Văn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong thời kỳ hệ thống hóa: Văn thư và Lưu trữ (01 Văn bản), Tổ chức-Biên chế (07 Văn bản), Công chức-Viên chức (10 Văn bản), Thi đua-Khen thưởng (01 Văn bản).

          Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/01/2021./.
Đính kèm: 56 QDBNV.pdf

Thanh Khiết-Phòng Thanh tra 
Liên kết website