Công tác thanh niên
Công tác thanh niên
Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2012 - 2020 
03/01/2013 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc
__________
__________________

CHƯƠNG TRÌNH
Phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận
giai đoạn 2012 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày….. tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
 _________________________________
 

Qua 5 năm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 – 2010 với những chương trình, giải pháp cụ thể và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của các cấp, các ngành đã góp phần thực hiện đảm bảo các nội dung đề ra, tạo cơ chế chính sách và điều kiện thuận lợi cho thanh niên tỉnh nhà phát triển và trưởng thành;

Để phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2012 – 2020, cụ thể như sau:

          I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

          Xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Ninh Thuận phát triển toàn diện, giàu lòng yêu quê hương đất nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp về việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          II. MỤC TIÊU CỤ THỂ:

          1. Giáo dục thanh niên về lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống; tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng.

          2. Nâng cao trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

          3. Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ sự phát triển của tỉnh nhà.

          4. Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ; hình thành đội ngũ cán bộ - khoa học kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế  - xã hội khác.

5. Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên; từng bước giải quyết chỗ ở cho thanh niên ở các khu công nghiệp và trường học.

          6. Từng bước nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho thanh niên; có năng lực tự học, tự đào tạo, có kỹ năng sống, để thích ứng với môi trường sống và làm việc.

          III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

          1. Hàng năm, 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên; 70% thanh niên nông thôn, đô thị và công nhân thường xuyên được học nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên.

2. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ làm công tác thanh niên. Phấn đấu đến năm 2020 có 80% cán bộ đoàn chuyên trách xã, phường, thị trấn có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên và trên 80% cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện, cấp tỉnh có trình độ Trung cấp chính trị trở lên.

          3. Phấn đấu hàng năm tỷ lệ phát triển đoàn viên tăng 20%; tỷ lệ đoàn viên, thanh niên phát triển Đảng đạt 75% trên tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu và đạt 70% trên tổng số Đảng viên mới được kết nạp. Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên của tỉnh đạt trên 70%.

          4. Hàng năm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 8.000 thanh niên lao động tự do và thanh niên ở các cụm công nghiệp; tư vấn pháp luật cho 9.000 thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên dân tộc thiểu số. Bảo đảm trên 90% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp luật có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

5. Hàng năm, 100% thanh niên đến tuổi nghĩa vụ quân sự được tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự và có trên 95% thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự tình nguyện nhập ngũ; 100% thanh niên trong lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên được tham gia chương trình huấn luyện theo quy định của Bộ Quốc phòng; 100% học sinh, sinh viên trong các trường trung học phổ thông, dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.

6. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% thanh niên khu vực đô thị, 90% thanh niên khu vực nông thôn có hiểu biết cần thiết về HIV/AIDS và 70% - 80% thanh niên có thái độ tích cực đối với công tác phòng, chống AIDS.

7. Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 80% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình; hàng năm tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm cha mẹ cho ít nhất 10.000 thanh niên đến tuổi kết hôn.

8. Phấn đấu đến năm 2020, chiều cao bình quân của nam thanh niên 18 tuổi là 1,67m; chiều cao bình quân của nữ thanh niên 18 tuổi là 1,56m.

9. Mỗi năm giải quyết việc làm cho ít nhất 10.000 thanh niên, trên 80% thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp và việc làm. Giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên đến năm 2020 xuống dưới 3%. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% thanh niên được tiếp cận các thông tin về nghề nghiệp và việc làm.

10. Đến năm 2020, có 100% thanh niên trong độ tuổi hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục THCS, có ít nhất 80% thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương; 70% thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo nghề; 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp.

11. Hàng năm, bồi dưỡng và nâng cao năng lực về quản lý nhà nước cho ít nhất 20% cán bộ, công chức trẻ cấp xã. Phấn đấu hàng năm có 70% thanh niên được đào tạo nâng cao trình độ trên các lĩnh vực trong tổng số nguồn nhân lực được đào tạo của toàn tỉnh.

12. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ thanh niên thường xuyên luyện tập thể dục - thể thao, rèn luyện thân thể từ 80% trở lên; 100% xã, phường, thị trấn có sân bãi luyện tập thể dục - thể thao.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

          1. Nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên; ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên:

          - Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức ở tất cả các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở và trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của Chương trình phát triển thanh niên; vị trí, vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác thanh niên và phát triển thanh niên. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về thanh niên. Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các Sở, ban, ngành, địa phương; kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về thanh niên.

          - Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, địa phương; giữa cơ quan quản lý nhà nước với Đoàn thanh niên nhằm thực hiện tốt cơ chế phối hợp liên ngành trong việc thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật đối với thanh niên. Định kỳ lãnh đạo các Sở, ban, ngành và địa phương có trách nhiệm gặp gỡ đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình và giải quyết những vấn đề đặt ra đối với thanh niên.

          - Gia đình, Nhà trường và xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức để thanh niên ý thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình nhằm thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân của thanh niên.

          2. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho thanh niên:

          - Tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho thanh niên.

          - Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình, xã hội; kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống mới có văn hóa trong thanh niên.

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” với những tiêu chí và cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu niên; chú trọng bồi dưỡng, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên.

          - Tăng cường công tác giáo dục đạo đức và lối sống, lịch sử và truyền thống dân tộc, niềm tự hào và ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cho thanh niên.

- Nâng cao hiểu biết của thanh niên về tình hình đất nước, thế giới và những vấn đề mà các thế lực thù địch đang lợi dụng thanh niên để chống phá đất nước. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Các cơ quan thông tin, truyền thông mở các chuyên trang, chuyên mục và thường xuyên đổi mới nội dung tuyên truyền nhằm bồi dưỡng lý tưởng và đạo đức cách mạng, kỹ năng sống cho thanh niên.

3. Xây dựng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao:

           - Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng bồi dưỡng năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; kỹ năng thực hành, khả năng lập thân, lập nghiệp của thanh niên.

          - Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ trong tỉnh và tài năng trẻ học tập, công tác, sinh sống ở nước ngoài trở về tham gia xây dựng tỉnh nhà; các ngành, địa phương có quy hoạch, kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển tài năng trẻ.

- Ban hành chính sách để thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học tình nguyện đến công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa; nghiên cứu xây dựng chính sách đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ trưởng thành từ thực tiễn trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

- Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện về học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ; khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại.

          - Tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo nghề để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỹ luật lao động cho thanh niên từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; ưu tiên dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên dân tộc thiểu số, nữ thanh niên, thanh niên khuyết tật và thanh niên vùng đô thị hóa.

          - Tổ chức hướng nghiệp cho thanh niên thông qua hệ thống trường học, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục cộng đồng giúp thanh niên có nhận thức, định hướng đúng đắn về lao động, nghề nghiệp, việc làm, thị trường lao động và cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập. Có hình thức hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, bảo trợ tài năng trẻ, có các chương trình hỗ trợ nghề, giới thiệu việc làm trong thanh niên, giúp thanh niên có môi trường học tập, phát triển tốt.

          - Xây dựng cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm mới và tăng thu nhập cho thanh niên, giảm tối đa tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên.

          - Ban hành chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, tài năng theo nguyên tắc cạnh tranh công bằng, công khai và minh bạch. Tạo bước đột phát trong việc sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, giỏi.

          - Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, nâng cao năng lực hệ thống dịch vụ việc làm, tăng cường các hoạt động đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, tìm việc làm phù hợp.

4. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên:

          - Các cơ quan văn hóa, nghệ thuật, xuất bản, báo chí sáng tác sản xuất và phổ biến các tác phẩm, những công trình văn hóa nghệ thuật có giá trị nhân văn cao để giáo dục, định hướng cho thanh niên. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, xử lý nghiêm các sai phạm, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hóa không lành mạnh, nhất là qua mạng Internet, viễn thông và các phương tiện thông tin đại chúng.

          - Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách, tạo bước chuyển rõ rệt trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa biến chất, tham nhũng, vi phạm pháp luật, tạo lập môi trường xã hội lành mạnh, củng cố niềm tin cho thanh niên.

          - Tăng cường đầu tư đổi mới hoạt động thể chất và phong trào thể dục thể thao ở các trường chuyên nghiệp, phổ thông nhằm tạo điều kiện cho thanh niếu niên tích cực tham gia hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thể chất; xây dựng cơ chế, chính sách cho thanh niên là vận động viên đạt thành tích cao tại các kỳ đại hội thể thao toàn quốc, khu vực và thế giới.

- Nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, giáo dục sức khỏe sinh sản và giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên. Tiếp tục thực hiện các chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong thanh niên.

          - Tạo môi trường và điều kiện để khuyến khích thanh niên tham gia các hoạt động cộng đồng, nâng cao kỹ năng sống và làm việc cho thanh niên khuyến khích thanh niên tự bảo vệ mình trước các tệ nạn xã hội, các sản phẩm văn hóa, tệ nạn ma túy, mại dâm.

          - Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên do Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt động viên thanh niên xung kích tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS ma túy, mại dâm, lạm dụng rượu, bia, thuốc lá.

5. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên:

          - Bồi dưỡng và nâng cao nhận thức của thanh niên về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác, phát triển, đa phương hóa góp phần bảo vệ hòa bình, tiến bộ xã hội.

          - Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tỉnh bạn, các tổ chức quốc tế về quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên, trao đổi kinh nghiệm xây dựng, thực hiện chính sách đối với thanh niên. Tranh thủ nguồn lực của các tổ chức quốc tế cho phát triển thanh niên và công tác thanh niên.

          - Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thanh niên do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt mở rộng quan hệ giao hệ giao lưu, hợp tác với các tổ chức thanh niên trong nước, khu vực và thế giới. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác thông tin, tuyên truyền vận động thanh niên và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng.

          - Theo dõi, nắm chắc tư tưởng, dư luận của học sinh, sinh viên và người lao động của tỉnh ở nước ngoài trong độ tuổi thanh niên, từ đó nâng cao hiệu quả công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Tạo điều kiện cho họ thường xuyên được học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nước ta.

          6. Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên:

          - Nhà nước đầu tư ngân sách bảo đảm cho phát triển thanh niên; khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội, thu hút các nguồn vốn từ nước ngoài cho phát triển thanh niên.

          - Ưu tiên nguồn lực để đào tạo phát triển tri thức trẻ, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao ở các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, tài chính, chính sách công; các vùng nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nữ thanh niên.

- Tăng cường đầu tư xây dựng các trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh niếu niên, nhà thiếu nhi, các công trình văn hóa, vui chơi, giải trí cho thanh niên.

          - Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, bệnh viện phục vụ cho nhu cầu chính đáng của thanh niên.

          7. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên đủ năng lực để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao:

          - Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về công tác thanh niên; kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên, đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

          - Tăng cường xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành và giữa cơ quan quản lý nhà nước với Đoàn Thanh niên nhằm thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp đa ngành trong việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

          - Thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách và những người không chuyên trách làm công tác thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

- Tăng cường công tác nghiên cứu về thanh niên trên các lĩnh vực. Triển khai thực hiện đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh, thiếu niên, công tác thanh niên phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách; triển khai xây dựng Bộ chỉ số đánh giá sự phát triển của thanh niên tỉnh Ninh Thuận trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

-  Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên.

8. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo và phát triển thanh niên:

          - Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt tham gia thực hiện Chương trình phát triển thanh niên. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào hành động nhằm xây dựng các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để giáo dục và tự giáo dục rèn luyện thanh niên.

          - Khuyến khích các trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở dạy nghề của các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên.

          - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể khác và các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục của thanh niên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

          - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân các cấp đối với việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên.

          - Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức, cá nhân, dòng họ, gia đình trong việc lập các quỹ khuyến học, khuyến tài cho thanh niên.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2012 – 2020 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã được giao;

b) Xây dựng kế hoạch, chương trình hàng năm và 05 năm để triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên và các chương trình, đề án do Trung ương, địa phương ban hành liên quan đến thanh niên;

c) Đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt trong việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình phát triển thanh niên trong công tác kế hoạch hóa và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương;

d) Phát huy tính sáng tạo, chủ động, tích cực trong việc huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình phát triển thanh niên, lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả Chương trình này với các Chương trình khác có liên quan;

đ) Bố trí đủ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên ở cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình tại cơ quan, đơn vị mình;

e) Thực hiện chế độ báo cáo hàng quý, 06 tháng và một năm theo quy định.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2012 – 2020. Rà soát để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, chính sách đối với thanh niên cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu 11 của Chương trình phát triển thanh niên.

c) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình hàng năm và 05 năm về phát triển thanh niên phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong cùng thời kỳ.

d) Làm đầu mối giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành và địa phương trong việc xây dựng, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm.

e) Hàng năm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương liên quan định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phát triển thanh niên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức sơ kết việc triển khai, thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2012 – 2020 vào cuối năm 2015 và tổng kết vào cuối năm 2020.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương liên quan ưu tiên, huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh để đầu tư phát triển thanh niên và thực hiện Chương trình phát triển thanh niên.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí ngân sách để thực hiện các chương trình, dự án về phát triển thanh niên; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình, dự án về phát triển thanh niên đã được phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của Chương trình phát triển thanh niên vào Chương trình phát triển giáo dục tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện chỉ tiêu 10 của Chương trình phát triển thanh niên.

6. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh niên và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu 4 của Chương trình phát triển thanh niên.

7. Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của Chương trình phát triển thanh niên vào Chương trình phát triển dạy nghề, Chương trình việc làm đến năm 2020 và Chương trình bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020; đồng thời chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện chỉ tiêu 9 của Chương trình phát triển thanh niên.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của Chương trình phát triển thanh niên vào Chương trình phát triển văn hóa đến năm 2020, Chương trình phát triển gia đình giai đoạn 2011 – 2020, Chương trình phát triển thể dục, thể thao đến năm 2020; quy hoạch mạng lưới các thiết chế văn hóa cho thanh thiếu niên. Chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện chỉ tiêu 12 của Chương trình phát triển thanh niên.

9. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu 6, 7, 8 của Chương trình phát triển thanh niên.

10. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh và đổi mới hoạt động thông tin, truyền thông về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan tới thanh niên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản liên quan đến thanh niên; phối hợp với Tỉnh Đoàn xây dựng trang Web trong hệ thống tổ chức Đoàn; xử lý nghiêm những hành vi xuất bản, phát hành các ấn phẩm, sản phẩm, thông tin có nội dung xấu ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên.

11. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng, chỉ đạo hỗ trợ thanh niên thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

12. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan giáo dục nâng cao nhận thức của thanh niên về tình hình trong nước, thế giới và những vấn đề mà các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng thanh niên để chống phá đất nước; dạy nghề và giải quyết việc làm đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện chỉ tiêu 5 của Chương trình phát triển thanh niên.

13. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống ma túy, tội phạm trong thanh thiếu niên.

14. Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên cho đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

          15. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận và các cơ quan thông tin đại chúng khác tăng cường thời lượng phát sóng, số lượng bài viết, định hướng tuyên truyền, giáo dục thanh niên về lý tưởng, ý thức công dân, kỹ năng sống và đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên.

16. Đề nghị Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu 1, 2, 3 của Chương trình phát triển thanh niên.

          17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn và các tổ chức thành viên khác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Chương trình phát triển thanh niên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về thanh niên trong tổ chức mình; tham gia quản lý nhà nước về thanh niên; kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

 (Danh mục các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2012 - 2020)

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thanh

 
Tin đã đưa
(03/03)
(03/03)
(27/01)
(26/01)
(13/11)
(14/10)
(22/08)
(08/07)
(07/05)
(07/05)

Liên kết website