Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
09/07/2021 
 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ, Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 11/5/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, quán triệt sâu kỹ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tập trung thực hiện phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm quốc phòng-an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Ngày 07/7/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 334/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Theo đó, UBND tỉnh đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp yêu cầu các Sở, ban, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện:

- Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

- Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế;

- Phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế;

- Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm thực chất, hiệu quả; phát triển nền kinh tế số; thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế;

- Phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế vùng, kinh tế biển, lấy các đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới;

- Phát triển văn hoá, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân;

- Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai và tác động của dịch bệnh;

- Củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;

- Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập;

- Xây dựng chính quyền các cấp kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động; thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; phòng chống tham nhũng; tạo đột phá trong cải cách hành chính.

  Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi việc triển khai thực hiện Chương trình hành động; rà soát, tham mưu bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 (nếu có) để tổ chức thực hiện có hiệu quả./.
Đính kèm: QD-ban-hanh-CTHD-334-407.pdf
Văn Hòa - Phòng QLNS 
Liên kết website