Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị 
02/10/2020 
 

Nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Kết luận số 70-KL/TW. Ngày 25/9/2020, Chính phủ có Nghị quyết số 134/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Nghị quyết).

  Theo đó, Chính phủ xác định rõ nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp, hiệu quả. Chính phủ đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

  Ngoài ra, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết; hằng năm tổng hợp tiến độ triển khai, báo cáo Chính phủ theo quy định.

          Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2020./.
Đính kèm: 134.signed.pdf
Thái Hùng-Ban TĐKT 
Liên kết website