Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
23/03/2020 
 

Ngày 09 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 670/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với mục đích:

- Cụ thể hóa một số nội dung Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 29/11/2019 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và Kế hoạch số 4674/KH-UBND ngày 03/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chương trình mục tiên quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 tỉnh Ninh Thuận.

- Đảm bảo thực hiện đúng định hướng, đạt mục tiêu của Chương trình và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện Chương trình trên phạm vị toàn tỉnh./.
Đính kèm: Ke hoach 670 cua UBND.pdf


Văn Hòa, Phòng QLNS 
Liên kết website