Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn tỉnh 
11/07/2018 
 

Nhằm cụ thể hóa cơ bản mục tiêu Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 24/5/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 và Kế hoạch số 4674/KH-UBND ngày 03/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020;

      Ngày 02/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 2737/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch đề ra mục tiêu năm 2018 phấn đấu có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tối thiểu có 02 xã đạt chuẩn) và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tiêu chí bình quân đạt 13,83 tiêu chí/xã theo Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 và mỗi xã phấn đấu tăng thêm ít nhất 01 tiêu chí/năm./.
Đính kèm: KHUB2737_signed.pdf
Trịnh Lâm Hải, Phòng XDCQ&CTTN 
Tin đã đưa
(10/10)
(15/09)
(08/08)
(15/07)
(12/06)
(30/05)
(21/05)
(10/05)
(10/05)
(09/05)

Liên kết website