Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
18/10/2021 
 

Ngày 28/9/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  (Thông tư).

Theo đó, Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh (Trung tâm Văn hóa) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao, có chức năng: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các nhiệm vụ khác của địa phương; thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý nhà nước.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa:

- Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa gồm: Giám đốckhông quá 02 Phó Giám đốc;

- Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ: Trung tâm Văn hóa tỉnh có phòng Hành chính, Tổng hợp và các phòng, đoàn, đội để triển khai thực hiện công việc theo các nhóm nhiệm vụ sau: nghiệp vụ văn hóa; cổ động trực quan, triển lãm; tuyên truyền lưu động; nghệ thuật biểu diễn (trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật); chiếu phim (trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực điện ảnh); nhiệm vụ chuyên môn khác.

  Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 19/11/2021 và thay thế Thông tư số 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương./.
Đính kèm: 10-TT-huong-dan-cn-nv-qh-TTVH.pdf
Ngọc Trinh-Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website