Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Thuận 
09/10/2021 
 

Ngày 02/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1927QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Thuận (Điều lệ).

Theo đó, Điều lệ gồm 08 Chương, 27 Điều; trong đó, quy định địa vị pháp lý, trụ sở, biểu tượng và phạm vi hoạt động, cụ thể như sau:

- Địa vị pháp lý, trụ sở, biểu tượng:

+ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Thuận (Liên minh Hợp tác xã tỉnh) có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, hoạt động theo pháp luật Việt Nam và Điều lệ.

+ Trụ sở của Liên minh Hợp tác xã tỉnh đặt tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

+ Liên minh Hợp tác xã tỉnh có biểu tượng riêng, được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

- Phạm vi hoạt động:

+ Liên minh Hợp tác xã tỉnh hoạt động trong phạm vi tỉnh Ninh Thuận.

+ Liên minh Hợp tác xã tỉnh là thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận; được gia nhập làm thành viên của các tổ chức tương ứng trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

  Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/10/2021 và thay thế Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Thuận.
Đính kèm: QD-1927.pdf
Kiều Thị An, Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website