Thanh tra
Thanh tra
Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo 
19/05/2020 
 

Ngày 13/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 682/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận (Quyết định);

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quy định thời hạn giải quyết tố cáo đối với cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 13/5/2020 và thay thế thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh./.
Đính kèm: QDCT 682_signed.pdf

Hồng Phượng, Phòng Thanh tra 
Liên kết website