Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 
01/05/2018 
 

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2017 và tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2018; để phong trào thi đua, công tác khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2020); thực hiện chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Ngày 17/4/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 1556/UBND-KGVX về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng gồm những nội dung chính như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo về thi đua, khen thưởng của Trung ương và địa phương.

2. Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm khen thưởng thành tích kháng chiến, phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

  3. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng: phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện, đảm bảo công tác thi đua, khen thưởng thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

         4. Việc phát động các phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Thường xuyên, coi trọng việc phát hiện kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, sáng tạo và có nhiều hình thức biểu dương khen thưởng, động viên, nhân rộng. Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm kịp thời, đúng quy định nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong khen thưởng cho các đơn vị cơ sở, công nhân, người lao động trực tiếp./. 
Đính kèm: CVUB1556_signed.pdf
Thái Hùng, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website