Thanh tra
Thanh tra
Chủ tịch UBND tỉnh chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan, đơn vị 
15/06/2018 
 

Nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Ngày 31/5/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 2219/UBND-KGVX chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung:

- Tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

- Tiếp tục quán triệt và chỉ đạo đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với ngành, lĩnh vực được phân công, để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh, xử lý những sai sót theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

       - Tổ trưởng Tổ công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương- nhằm thực hiện nghiêm túc phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” gắn với công tác “dân vận chính quyền”, đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo./.
Đính kèm: 2219.UBND-KGVX.pdf
Thanh Khiết- Thanh tra Sở 
Liên kết website