Thanh tra
Thanh tra
Chủ tịch UBND tỉnh chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương 
14/04/2020 
 

Nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Ngày 08/4/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 1190/UBND-VXNV chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung:

- Tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Tiếp tục quán triệt và chỉ đạo đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với ngành, lĩnh vực được phân công, để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh, xử lý những sai sót theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Tổ trưởng Tổ công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương- nhằm thực hiện nghiêm túc phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII); đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo./.
Đính kèm: CVUB1190_signed.pdf

Thúy Quỳnh - Phòng Thanh tra 
Liên kết website