Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 39/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
28/12/2017 
 

Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ;

 Ngày 25 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 5404/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ. Theo đó mục đích, yêu cầu; nhiệm vụ và phân công thực hiện được xác định như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu:

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động và có giải pháp thiết thực, hiệu quả để phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và thực thi pháp luật, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân;

- Nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, kỹ năng thi hành công vụ, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động đối với lực lượng thực thi pháp luật; phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu, bức xúc cho người dân;

- Rà soát, làm rõ những bất cập, hạn chế về cơ chế chính sách, quy định của pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng để đề xuất cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần bảo đảm quyền, nghĩa vụ công dân, bảo vệ người thi hành công vụ, nêu cao kỷ cương, kỷ luật và tính nghiêm minh của pháp luật.

 2. Nhiệm vụ và phân công thực hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể và phân công trách nhiệm đến các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm sơ kết, tổng kết, báo cáo theo quy định./.
Đính kèm: KH-5404-UB.pdf

Thanh Quý, Sở Nội vụ 
Tin đã đưa
(10/12)
(05/12)
(29/11)
(29/11)
(27/11)
(27/11)
(26/11)
(10/11)
(10/11)
(30/10)

Liên kết website