Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2019 
28/03/2019 
 

Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 1562/KH-UBND ngày 27/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020. Ngày 20/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1055/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh năm 2019, với những nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu:

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2019.

2. Nội dung tuyên truyền:

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.

c) Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

d) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020.

đ) Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của các Sở, ngành, địa phương.

e) Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong cải cách hành chính ở Trung ương và địa phương.

       g) Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính./.
Đính kèm: KHTT-1055_signed.pdf
Chí Huyên, Phòng TCBM 
Liên kết website