Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2020 
17/03/2020 
 

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 26/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “tiếp tục thực hiện và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và chính quyền địa phương các cấp, giai đoạn 2016-2020” và Kế hoạch số 833/KH-UBND ngày 15/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020;

Ngày 28/02/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 553/KH-UBND triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020 (Kế hoạch). Theo đó, Kế hoạch đã đề ra 03 nhóm nội dung chủ yếu:

- Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 833/KH-UBND ngày 15/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020; Thông báo số 46-TB/BCĐ ngày 05/02/2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường tuyên truyền công tác dân vận chính quyền, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, các tin bài viết tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp.

         - Triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị./.
Đính kèm: KHUB553 2020.pdf
Minh Khiết - Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website