Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước 
02/01/2018 
 

Thực hiện Chương trình hành động số 152-CTr/TU ngày 21/9/2017 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;

 Ngày 19 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 5325/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Theo đó mục đích, yêu cầu và các giải pháp thực hiện được xác định như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu

- Mục đích

+ Tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và Chương trình hành động số 152-CTr/TU ngày 21/9/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu để doanh nghiệp có vốn nhà nước có cơ cấu hợp lý hơn, sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Thực hiện tốt cơ chế, chính sách của Đảng và nhà nước đảm bảo quyền lợi, chế độ cho người lao động; công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường và quy định của pháp luật trong cổ phần hoá và thoái vốn, không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm, thất thoát vốn, tài sản nhà nước;

+ Nâng cao hiệu quả hoạt động, sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh, tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước; kiện toàn nâng cao năng lực quản lý đối với người quản lý doanh nghiệp; hoạt động của doanh nghiệp nhà nước được quản lý, giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch, bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác;

+ Xử lý dứt điểm tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp có vốn nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, theo cơ chế thị trường;

+ Chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí hoạt động thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Yêu cầu

+ Tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về các cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, mà trọng tâm là đẩy mạnh tái cơ cấu, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước;

+ Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức để tạo sự thống nhất cao hơn nữa trong tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở các ngành của tỉnh và doanh nghiệp để hoàn thành tốt các mục tiêu về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; xác định công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng của các ngành, các doanh nghiệp nhà nước;

+ Đề cao trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Giám đốc các sở, ngành của tỉnh có liên quan, Chủ tịch công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh; xử lý nghiêm đối với lãnh đạo doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả việc thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

 2. 04 giải pháp thực hiện

- Đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước;

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị và nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước;

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước;

- Duy trì và đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước.

 Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn doanh nghiệp thành lập mới, đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định; phối hợp cùng Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan xây dựng lộ trình cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập./.
Đính kèm: KH-5325-UB.pdf

Thanh Quý, Sở Nội vụ 
Tin đã đưa
(10/12)
(05/12)
(29/11)
(29/11)
(27/11)
(27/11)
(26/11)
(10/11)
(10/11)
(30/10)

Liên kết website