Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức hội thi “Cán bộ, công chức cấp xã với công tác Dân vận chính quyền” năm 2019 
09/05/2019 
 

       Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 26/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “tiếp tục thực hiện và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và chính quyền địa phương các cấp giai đoạn 2016-2020”;

        Ngày 03/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1816/KH-UBND tổ chức hội thi “Cán bộ, công chức cấp xã với công tác Dân vận chính quyền” năm 2019 (Kế hoạch); theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định mục đích và yêu cầu chủ yếu của Kế hoạch là:

        - Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân vân, vì Nhân dân tại địa phương.

- Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học tập, nghiên cứu những nội dung về công tác dân vận chính quyền, từ đó vận động cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành chức năng và chính quyền địa phương, tạo phong trào tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác Dân vận chính quyền.

- Khẳng định vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện dân vận chính quyền, xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp. Không ngừng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới và phát triển.

        Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ (cơ quan thường trực tham mưu công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh) có trách nhiệm chủ động phối hợp với Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh), Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội thi theo kế hoạch. Hội thi dự kiến diễn ra trước ngày 30/6/2019./.
Đính kèm: KHUB so 1816 (Thi Dan van).pdf
Trần Đức Lực, Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website