Thanh tra
Thanh tra
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra 
09/01/2019 
 

Trong thời gian qua, công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện đạt được những kết quả tích cực. Qua thanh tra đã phát hiện những thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi Ngân sách nhà nước, quản lý việc mua, bán tài sản công, thực hiện chính sách an sinh xã hội; phát hiện và kiến nghị những bất cập, hạn chế trong cơ chế, chính sách.

Để tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Thanh tra năm 2010; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện kết luận thanh tra. Ngày 27/12/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Thanh tra cùng cấp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan điều  tra, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong thực hiện quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phòng, chống tham nhũng.

2. UBND các huyện, thành phố, các Sở, Ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nội dung công việc được giao trong các Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh để tập trung chỉ đạo rà soát và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, hoàn thành và đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, tránh để kéo dài.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp của đối tượng thanh tra có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; xử lý hành vi vi phạm, chậm trễ của đối tượng thanh tra theo đúng quy định.

       4. Các cấp, các ngành đưa nội dung kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra vào tiêu chí thi đua hằng năm để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý./.
Đính kèm: CTHI19_signed.pdf
Nguyễn Kiều Vinh - Phòng Thanh tra 
Liên kết website