Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ 
22/12/2017 
 

       Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

       Ngày 30/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 2287/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Nội vụ có 13 Báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý, cụ thể như sau:

        1. Báo cáo công tác cải cách hành chính;

2. Báo cáo công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức;

3. Báo cáo công tác thi đua khen thưởng;

4. Báo cáo tổng kết thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

5. Báo cáo tình hình kết quả định kỳ chuyển đổi vị trí công tác;

6. Báo cáo đào tạo, bồi dưỡng năm;

7. Báo cáo tình hình sử dụng biên chế hàng năm;

8. Báo cáo công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;

9. Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân chủ cơ sở;

10. Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức;

11. Báo cáo kết quả thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc;

12. Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng công chức;

        13. Báo cáo danh sách tiền lương công chức;
Đính kèm: QDCT2287_signed.pdf
Trần Thị Thu (Văn phòng Sở) 
Tin đã đưa
(10/12)
(05/12)
(29/11)
(29/11)
(27/11)
(27/11)
(26/11)
(10/11)
(10/11)
(30/10)

Liên kết website