Thanh tra
Thanh tra
Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định kiện toàn Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh 
28/04/2020 
 

Nhằm đẩy mạnh công tác kiểm tra chấn chỉnh luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; đồng thời, chấn chỉnh, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 17/4/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Quyết định), gồm 10 thành viên là đại điện của các Sở và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Tổ Kiểm tra có nhiệm vụ tổ chức thực hiện kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 11/10/2016 và Công văn số 1138/UBND-VXNV ngày 07/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật kỷ cương thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Hình thức kiểm tra: chuyên đề, đột xuất.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2020 và thay thế Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: QDCT 530_signed.pdf

Nguyễn Kiều Vinh, Phòng Thanh tra 
Liên kết website