Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Thông báo tổ chức lại các khối thi đua tỉnh năm 2018 
28/02/2018 
 

Nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Ngày 12 tháng 02 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Thông báo số 22/TB-UBND về việc tổ chức lại các khối thi đua tỉnh năm 2018Theo đó, các khối thi đua của tỉnh được tổ chức thành 13 khối, tăng 01 khối so với năm 2017 (Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp); các khối thi đua tỉnh thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Xây dựng kế hoạch công tác của khối thi đua năm 2018, tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2018, xây dựng quy chế hoạt động của khối thi đua, kiểm tra chéo đánh giá kết quả thi đua các đơn vị trong khối; bình chọn, tổ chức bầu Trưởng khối, Phó khối thi đua khi kết thúc năm công tác.

2. Phối kết hợp tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, trao đổi kinh nghiệm, biện pháp tổ chức thi đua, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, hợp tác hỗ trợ nhau cùng phát triển.

3. Tổ chức sơ kết thi đua 6 tháng, tổng kết thi đua năm của khối thi đua để đánh giá kết quả hoạt động và triển khai phương hướng nhiệm vụ, biện pháp thực hiện.

4. Báo cáo tình hình tổ chức thi đua, khen thưởng của khối 6 tháng, năm, các văn bản triển khai thi đua, bảng tổng hợp điểm thi đua năm của khối, biên bản bình xét khen thưởng, bầu Trưởng khối, Phó khối thi đua gửi về Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh.

5. Các khối thi đua sinh hoạt định kỳ năm ít nhất 3 lần để tổ chức ký kết giao ước thi đua, sơ kết, tổng kết thi đua. Ngoài ra, tùy tình hình Trưởng khối quyết định việc sinh hoạt khối. 

     6. Thời gian hoàn thành việc tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018 của các khối và báo cáo gửi Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh trước ngày 28 tháng 02 năm 2018.
Đính kèm: TBUB22_signed.pdf
Thanh Truyền, Ban Thi đua-Khen thưởng  
Liên kết website