Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Quyết định thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ 
14/08/2020 
 

Ngày 11/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 232/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Ninh Thuận trên cơ sở tổ chức lại Ban Thi đua - Khen thưởng trước đây trực thuộc Sở Nội vụ (Quyết định);

Theo đó, Ban Thi đua - Khen thưởng là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng;

Ban Thi đua - Khen thưởng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; là cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyện môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ.

Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm ban hành Quyết định quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020./.
Đính kèm: QDUB232_signed.pdf

Hồng Phượng, Phòng Quản lý nhân sự 
Liên kết website