Thanh tra
Thanh tra
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức 
10/09/2020 
 

Ngày 04/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức (Nghị định).

Theo đó, Nghị định sửa đổi điểm a và bổ sung điểm l khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 53/2015/NĐ-CP về đối tượng áp dụng.

Cụ thể, tại điểm a thuộc khoản 1 Điều 2 của Nghị định 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 quy định: a) Phó Trưởng Ban các Ban Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ được sửa lại là: “a) Phó Trưởng ban các Ban Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng”; đồng thời bổ sung điểm 1 khoản 1 Điều 2 của Nghị định 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015: “1) Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy là ngưởi dân tộc thiểu số”.

          Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/9/2020./.
Đính kèm: Nghi dinh so 104 CP.pdf
Dâng Tuyên - Phòng Thanh tra 
Liên kết website