Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về sử dụng, trọng dụng, thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 
04/03/2020 
 

Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam (Nghị định); trong đó:

- Tại Điều 1 của Nghị định: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐCP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

- Tại Điều 2 của Nghị định: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2020./.
Đính kèm: 27.2020 cua Chinh phu.pdf

Vũ Huy, Phòng QLNS 
Liên kết website