Tên thủ tục: Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc
Lĩnh vực: Ban Thi đua - Khen thưởng
Lệ phí: Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 17 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các cơ quan, đơn vị, địa phương
Quy trình thủ tục:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, nhập vào sổ theo dõi hồ sơ, lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ: 01 ngày.

- Phòng Nghiệp vụ Ban Thi đua - Khen thưởng kiểm tra hồ sơ, trình lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng và tham mưu văn bản xin ý kiến Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh: 02 ngày.

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét: 05 ngày.

- Phòng Nghiệp vụ Ban Thi đua - Khen thưởng tổng hợp ý kiến thành viên trình lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng và tham mưu văn bản chuyển Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 02 ngày.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) giao trả kết quả: 02 ngày.

- Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Ban Thi đua-Khen thưởng thông báo đến các đơn vị trình khen thưởng biết
Thành phần nhận hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:               

- Tờ trình kèm biên bản họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng: 02 bản chính.

- Báo cáo thành tích của các tập thể (theo mẫu số 01 - tập thể) ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ: 02 bản chính.

- Danh sách các tập thể được đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

           b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thông tin liên hệ:
* Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
- Địa chỉ: Số 26A Lê Hòng Phong, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
- Điện thoại: 0683.822765
- Fax: 068.3820388
- Email: Sonv@ninhthuan.gov.vn
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Liên kết website