Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Chỉ thị về việc triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 
17/05/2020 
 

Ngày 11/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ:

  - Khẩn trương triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 của ngành và địa phương mình, bao gồm đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025;

           - Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 các ngành, địa phương chủ động xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 của ngành, địa phương mình và đề xuất những nhiệm vụ, đề án đưa vào Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 để ban hành ngay sau khi Kế hoạch được cấp có thẩm quyền thông qua.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 trình UBND tỉnh xem xét gửi Bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/7/2020./.
Đính kèm: CT14_signed.pdf
Thái Hùng, Chi cục VT-LT 
Liên kết website