Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Chỉ thị về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2021 trên địa bàn tỉnh 
12/01/2021 
 

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Đồng thời, để tăng cường các biện pháp quản lý, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021, tạo tiền đề hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; ngày 08/01/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2021 trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị).

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế:

1. Trên cơ sở nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021 được UBND tỉnh giao, thực hiện dự toán phấn đấu thu ngân sách cho các đơn vị trong ngành với mức tăng tối thiểu 5% so với dự toán theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh.

2. Thường xuyên nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách, tham mưu UBND tỉnh kịp thời các biện pháp, giải pháp để chỉ đạo điều hành thu ngân sách trên địa bàn đạt hiệu quả.

3. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan, UBND các huyện thành phố để rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết thu tiền sử dụng đất năm 2021 theo Đề án đã được phê duyệt để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2021 HĐND tỉnh giao.

4. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện có hiệu quả các biện pháp cải cách hành chính, đơn giản hóa, công khai, minh bạch các thủ tục về thuế nhằm tiếp tục rút ngắn hơn nữa thời gian kê khai, nộp thuế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách của địa phương.

5. Tập trung giải quyết khiếu nại, tăng cường đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người dân hoạt động kinh doanh hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước; tham mưu UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thuế, phí và lệ phí.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị./.
Đính kèm: 02 CTUB.pdf
Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website