Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Chỉ thị về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ 
01/04/2020 
 

Để kịp thời bổ sung, điều chỉnh và thực thi đồng bộ các chính sách nhằm tri ân, nâng mức sống cả về vật chất và tinh thần, sức khỏe, giáo dục, văn hóa của người dân sinh sống trong các xã An toàn khu, vùng An toàn khu (ATK) cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình chung của cả nước và của từng địa phương; bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ, giáo dục và phát huy các giá trị lịch sử cách mạng của chiến khu ATK cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; ngày 24/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (Chỉ thị); theo đó, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

- Hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện từ năm 2020 các chính sách: Tiếp tục thực hiện chính sách chương trình 135 cho tất cả các xã ATK cách mạng (trừ các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đã được công nhận ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135);

- Hoàn thành việc xây dựng và áp dụng từ năm 2021 các chính sách:

+ Hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng vùng ATK, các thiết chế văn hóa xã ATK;

+ Hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân trong các xã ATK cách mạng (trừ các đối tượng đã được hưởng chính sách Bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành).

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 và những năm tiếp theo.

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu bổ sung chính sách mới:

+ Xây dựng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân các xã ATK cách mạng (trừ các đối tượng đã được hưởng chính sách Bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành).

+ Chính sách hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng các xã ATK, vùng ATK, các thiết chế văn hóa xã ATK cách mạng.

- Tiếp tục thực hiện chính sách Chương trình 135 cho tất cả các xã ATK cách mạng (trừ các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đã được công nhận ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135).

- Tiếp tục thực hiện các chính sách hiện hành liên quan đến đối tượng thụ hưởng là xã ATK, vùng ATK cách mạng.

      Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và địa phương: Quan tâm chăm lo đến chính sách hỗ trợ cho các xã ATK, vùng ATK cách mạng; quan tâm kêu gọi đầu tư, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho các xã ATK, vùng ATK cách mạng; phối hợp với các địa phương trùng tu các di tích lịch sử cách mạng nơi các bộ, ngành, cơ quan đã từng hoạt động trên địa bàn xã ATK, vùng ATK cách mạng; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về đất nước con người Việt Nam nói chung, trong đó có các chiến khu ATK cách mạng nói riêng để cán bộ, công chức, viên chức, người dân, khách du lịch trong và ngoài nước biết đến truyền thống hào hùng của chiến khu ATK cách mạng trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ./. 
Đính kèm: 14 CT TTg.pdf
Ngọc Trinh, Phòng Tổ chức Bộ máy 
Liên kết website