Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Chỉ thị tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới 
08/05/2020 
 

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020; ngày 06/5/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới (Chỉ thị).

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố: Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm được phân cấp; tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kể cả về hình sự các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đóng trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm; biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; công khai tổ chức, cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm bị xử lý theo quy định.

       Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Đồng thời, giao Sở Y tế hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; định kỳ phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tuyến dưới; làm đầu mối tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế về kết quả thực hiện Chỉ thị theo quy định../.
Đính kèm: Chi Thi-12- UB.pdf
Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website