Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Chỉ thị phát động năm thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 
10/01/2020 
 

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và kế hoạch 05 năm (2016-2020), thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp diễn ra trong năm 2020;

Ngày 03/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND phát động năm thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII năm 2020;

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng, huy động các nguồn lực, động viên cả hệ thống chính trị chung tay, đoàn kết nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) của tỉnh; cụ thể, trong năm 2020 phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, cụ thể như sau:

- Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 416/TB-VPCP ngày 29/10/2018 của Văn phòng Chính phủ để thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, mà trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các khâu đột phá, trụ cột về phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và các dự án động lực thay thế. Tập trung tháo gỡ khó khăn, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ đẩy mạnh khởi nghiệp doanh nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Chú trọng phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện đời sống Nhân dân. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020).

- Các chỉ tiêu chủ yếu:

+ Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11-12%; GRDP bình quân đầu người đạt 59-60 triệu đồng; cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 28-29%, công nghiệp - xây dựng chiếm 31-32%, dịch vụ chiếm 39-40%; Thu ngân sách trên địa bàn 3.500 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 23.000 - 23.500 tỷ đồng. 

+ Về xã hội: Duy trì mức giảm tỷ lệ sinh 0,4 - 0,5%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm 1,1%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế chiếm 90%; giải quyết việc làm mới cho 16.500 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) 1-1,5%, riêng huyện Bác Ái giảm ít nhất 4%; đào tạo nghề cho 9.000 lao động.

          + Về môi trường: Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có công trình hợp vệ sinh đạt 85%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 49-50%; tỷ lệ các khu, cụm công nghiệp, nhà máy chế biến đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường đạt 100%./.
Đính kèm: CTUB01_signed.pdf
Ngọc Thành, P.QLNS 
Liên kết website