Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Chính phủ ban hành Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng 
01/03/2019 
 

Ngày 01/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (Nghị định).

Theo đó, Nghị định quy định chi tiết về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, trang bị bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm; nhiệm vụ, quyền hạn và bảo đảm hoạt động của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng.

Về tổ chức Kiểm lâm, Nghị định quy định gồm:

- Kiểm lâm trung ương: Là tổ chức hành chính thuộc cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước về lâm nghiệp;

- Kiểm lâm cấp tỉnh: Là tổ chức hành chính thuộc cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về lâm nghiệp;

- Kiểm lâm cấp huyện: Là tổ chức hành chính thuộc Kiểm lâm cấp tỉnh;

- Kiểm lâm rừng đặc dụng, Kiểm lâm rừng phòng hộ: Là tổ chức hành chính thuộc Kiểm lâm trung ương đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ do trung ương quản lý; thuộc Kiểm lâm cấp tỉnh đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ do địa phương quản lý.

           Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2019./.
Đính kèm: Nghi dinh 01-2019-CP.pdf
Ngọc Tiến, Phòng Tổ chức bộ máy 
Tin đã đưa
(15/09)
(11/09)
(02/09)
(02/09)
(02/09)
(26/08)
(10/08)
(08/08)
(08/08)
(08/08)

Liên kết website