Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Các mẫu báo cáo thành tích và Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng 
28/11/2013 
 

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ  công văn số 2314/SNV-TĐKT ngày 18/10/2013 về việc tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2013 của Sở Nội vụ.

Để thống nhất chung về thủ tục cũng như hồ sơ đề nghị khen thưởng trên toàn tỉnh: về số lượng, biểu mẫu và báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cho tập thể và cá nhân.

Sở Nội vụ ( Ban Thi đua - Khen thưởng) hưởng dẫn về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng cho tập thể và cá nhân cụ thể như sau:

 Thông tin chi tiết
 
Liên kết website