Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
CHỦ TỊCH NƯỚC TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP CHO 42 GIA ĐÌNH THUỘC TỈNH NINH THUẬN 
06/11/2017 
 

Nhằm ghi nhận những cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của những gia đình có con duy nhất là liệt sĩ và có nhiều liệt sĩ; ngày 06/10/2017, Chủ tịch Nước ký ban hành Quyết định số 2057/QĐ-CTN và 2058/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập cho 42 gia đình thuộc tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:

- Huân chương Độc lập hạng Nhất: 02 gia đình;

- Huân chương Độc lập hạng Nhì: 03 gia đình;

           - Huân chương Độc lập hạng Ba: 37 gia đình.
Đính kèm: 2057 QD.pdf2058 QD.pdf
Đăng Nhật, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website